Nový mýtný systém – co je nového plus přehled kategorií

Rady, tipy, informaceNový mýtný systém - co je nového plus přehled kategorií

Od 1. prosince 2019 funguje v České republice nový mýtný systém založený na satelitní technologii. Provozovatelem mýtného systému je konsorcium CzechToll/SkyToll. Všechna vozidla nad 3,5 tuny musí být od prosince 2019 zaregistrována do nového mýtného systému a vybavena vyhovujícími palubními jednotkami. Česká republika je první země, kde se uskutečnila výměna mikrovlnné technologie pro výběr mýtného za satelitní systém.

Polohu vozidla zaznamenává elektronické zařízení, které přijímá signály z družic systému GPS. Satelitní technologii doplňují technologie GSM/GPRS pro komunikaci v rámci mobilních sítí a kontrolu výběru mýtného. Satelitní navigační systém rozpozná, že vozidlo jede po zpoplatněné pozemní komunikaci, a na základě toho vytvoří příslušný záznam, tzv. mýtnou událost. Tato data jsou mobilní sítí odesílána do centrálního informačního systému, v němž poslouží ke stanovení výše mýtného. Výběr mýtného bude kontrolovat provozovatel systému ve spolupráci s celní správou. Nový systém je kompatibilní s mýtnými systémy v sousedních zemích a splňuje požadavky Evropské elektronické mýtné služby (EETS). Provozovatelé vozidel tak budou moci v budoucnu používat jedno elektronické zařízení s jednou smlouvou ve více zemích.

Nové mýto bude fungovat na 2300 kilometrech dálnic a silnic. Oproti současnosti se tak mýtné rozšíří o přibližně 860 kilometrů silnic první třídy, na nichž bude systém spuštěn na začátku příštího roku.

Zdroj: eurozpravy.cz

Vozidla s úhradou mýtného

Přehled kategorií vozidel, které podléhají výběru mýtného

Zpoplatnění je stanoveno podle typu vozidla a ujeté vzdálenosti po zpoplatněné pozemní komunikaci. Úhradě mýtného podléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí více než 3,5 tuny.

Vozidla podle emisní třídy:

 1. do třídy EURO II,
 2. třídy EURO III a IV,
 3. třídy EURO V,
 4. třídy EURO VI, EEV a vyšší.

Vozidla podle počtu náprav:

 1. se dvěma nápravami,
 2. se třemi nápravami,
 3. se čtyřmi nebo více nápravami.

Vozidla podle kategorie:

 1. Silniční motorové vozidlo (Vozidlo nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí více než 3,5 tuny.)
 2. Autobus (Autobus pro účely mýtného systému je silniční motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly, které má v dokladech o registraci uvedenu největší povolenou hmotnost 3 501 kg nebo více a zároveň alespoň jeden z následujících údajů):
  • v poli J. kategorie vozidla … M2 nebo M3 nebo M2G nebo M3G
  • v poli typ (druh) vozidla … „“autobus““
  • v poli S. počet přepravovaných osob včetně řidiče 10 nebo více (nebo součet míst k sezení a stání v polích S.1 a S.2)

Vozidla osvobozená od zpoplatnění

Přehled skupin vozidel osvobozených od zpoplatnění

Osvobození od zpoplatnění

Mýtnému nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem:

 • vybaveným zvláštním výstražným světlem podle zvláštního právního předpisu, pokud se jedná o:
  • o vozidlo Vězeňské služby České republiky,
  • o vozidlo poskytovatele zdravotnické záchranné služby, přepravy pacientů neodkladné péče a zdravotnické dopravní služby,
  • o vozidlo složky integrovaného záchranného systému neuvedené v bodech 1 a 2;
 • Ministerstva vnitra používaným Policií České republiky a opatřeným nápisem „POLICIE“;
 • ozbrojených sil České republiky, včetně vozidel používaných Vojenskou policií a opatřených nápisem „VOJENSKÁ POLICIE“ a vozidel ozbrojených sil jiného státu na základě vzájemnosti;
 • celních orgánů opatřeným nápisem „CELNÍ SPRÁVA“;
 • Hasičských záchranných sborů a jednotek dobrovolných hasičů opatřených nápisem „HASIČI“;
 • obecní nebo městské policie opatřené nápisem „OBECNÍ POLICIE“ nebo „MĚSTSKÁ POLICIE“;
 • Vězeňské služby České republiky se zvláštním barevným provedením a označením podle zvláštního právního předpisu;
 • přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká;
 • přepravujícím nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou;
 • vedeným v registru silničních vozidel členů diplomatické mise;
 • provozovaných domovem pro osoby se zdravotním postižením, slouží-li k přepravě osob se zdravotním postižením;
 • provádějícím záchranné a likvidační práce a při ochraně obyvatelstva;
 • Správy státních hmotných rezerv při přepravě materiálů státních hmotných rezerv, nebo humanitární pomoci státu za krizových situací podle zvláštního právního předpisu;
 • správce zpoplatněné pozemní komunikace.

U výše uvedených vozidel osvobozených od zpoplatnění se mýtné nehradí. Vozidlo musí být zaregistrováno v systému elektronického mýtného a pro účely kontroly vybaveno elektronickým zařízením (palubní jednotkou).

Dohody o podmínkách užívání Elektronického zařízení v režimu osvobozeného od úhrady mýtného

Dohoda o podmínkách užívání elektronického zařízení v režimu osvobozeného od úhrady mýtného nebo její změny mohou být za provozovatele vozidla uzavírány jeho statutárním orgánem či osobou s písemným pověřením veřejnoprávních orgánů a organizací, popřípadě jinou osobou, která se prokáže provozovateli systému písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za provozovatele vozidla. Zároveň je uživatel povinen doložit ověřený dokument potvrzující jeho právní osobnost a technický průkaz nebo osvědčení o registraci vozidla. Pokud má vozidlo Uživatele pokovené čelní sklo, je uživatel povinen o této skutečnosti při zaevidování vozidla informovat provozovatele systému. Uživatel odpovídá za správnost sdělených údajů a předložených dokladů.

Dohodu o podmínkách užívání elektronického zařízení v režimu osvobozeného od úhrady mýtného může provozovatel vozidla uzavřít na kontaktním místě. Změna údajů provozovatele vozidla musí být provozovateli systému oznámena prostřednictvím reklamačního formuláře. Provozovatel systému je povinen provést nahlášené změny nejpozději do třiceti (30) dnů od doručení tohoto oznámení.

Jak registrovat vozidlo do mýtného systému

Pro zaevidování vozidla do systému elektronického mýtného je uživatel povinen v souladu se zákonem a vyhláškou poskytnout provozovateli systému údaje potřebné k zaevidování vozidla a předložit technický průkaz vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla. Provozovatel vozidla je povinen poskytnout zejména následující údaje:

 • registrační značku vozidla a stát, ve kterém je vozidlo registrováno;
 • kategorii vozidla ve smyslu platné legislativy;
 • celkovou hmotnost vozidla, počet náprav a emisní třídu vozidla;
 • údaj o skutečnosti, zda je vozidlo vybaveno zařízením anebo úpravou, které by mohly bránit správné funkci elektronického zařízení (palubní jednotky), například zda má vozidlo pokovené čelní sklo;
 • předpokládanou celkovou délku zpoplatněných pozemních komunikací, jimiž provozovatel vozidla plánuje projíždět v průběhu vymezeného časového období v režimu následného placení mýta;
 • název nebo obchodní jméno, případně jméno a příjmení provozovatele vozidla;
 • název nebo obchodní jméno, případně jméno a příjmení vlastníka vozidla, pokud je jiný než provozovatel vozidla;
 • e-mailovou adresu provozovatele vozidla.

Uživatel odpovídá za správnost sdělených údajů a předložených dokladů. Pokud chybí v technickém průkazu nebo v osvědčení o registraci vozidla údaj o emisní třídě, lze doložit informaci o emisní třídě platným atestem CEMT.

Pokud není u vozidla registrovaného v členském státě EU jednoznačně prokázána platná emisní třída, lze ji přiřadit dle data první registrace vozidla uvedeného v technickém průkazu nebo v osvědčení o registraci vozidla. Pokud není možné použít ani tento způsob přiřazení emisní třídy, pak se vozidlu v systému elektronického mýtného přiřadí emisní třída Euro II.

Pokud není u vozidla registrovaného mimo členský stát EU jednoznačně prokázána emisní třída, pak se vozidlu v systému elektronického mýtného přiřadí emisní třída Euro II.

Při následném prokázání emisní třídy Euro III a vyšší je vozidlo zaevidováno do příslušné kategorie.
Provozovatel systému je oprávněn pořídit scan technického průkazu vozidla, osvědčení o registraci vozidla i atestu CEMT předloženého uživatelem při zaevidování vozidla do systému elektronického mýtného.

Po převzetí elektronického zařízení obdrží uživatel od provozovatele systému doklad obsahující pořízené údaje, které je uživatel povinen na místě překontrolovat. Pakliže uživatel při převzetí dokladu nereklamuje registrované údaje, je následně odpovědný za jejich správnost. Provozovatel vozidla je povinen neprodleně zajistit opravu nesprávných údajů v systému elektronického mýtného.

Evidované údaje uchovává provozovatel systému v elektronické podobě 5 let po zrušení mýtného účtu k elektronickému zařízení.
Zjistí-li provozovatel systému nesoulad registrovaných údajů podstatných pro stanovení mýtné sazby s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla nebo v osvědčení o registraci vozidla nebo v atestu CEMT, je provozovatel systému oprávněn tyto nesprávné registrované údaje změnit, a to po uplynutí 48 hodin od odeslání e-mailové notifikace o zjištěném nesouladu provozovateli vozidla.

Spolu se změnou registrovaných údajů provozovatel systému znovu stanoví mýtné za všechny evidované mýtné události vozidla, jehož registrované údaje byly opraveny. Zjištěný rozdíl vůči původně stanovenému mýtnému je v režimu placení předem zúčtován vůči předplacenému mýtnému a v režimu následného placení je rozdíl vyúčtován ve faktuře.

Provozovatel vozidla je povinen informovat provozovatele systému o všech změnách evidovaných údajů do pěti dnů ode dne, kdy došlo k jejich změně. Uživatel se vystavuje sankcím dle zákona v případě, že použije zpoplatněné pozemní komunikace s nesprávnými údaji v elektronickém zařízení.

Pro stanovení povinnosti uhradit mýtné jsou použity údaje zaznamenané systémem elektronického mýtného (např. mýtné události). Uživatel bere na vědomí skutečnost, že mu na základě údajů zaznamenaných systémem elektronického mýtného vznikne povinnost uhradit mýtné i v případě, kdy nebyla zaznamenána mýtná událost, avšak ze záznamů v systému elektronického mýtného je zřejmé, že vozidlem byla zpoplatněná pozemní komunikace v daném mýtném úseku užita.

Funkce a popis

Základní principy fungování elektronického zařízení (palubní jednotky)

Elektronické zařízení umožňuje jednoznačnou identifikaci a polohu vozidla systémem elektronického mýtného. Elektronické zařízení je nepřenosné a od 1. 12. 2019 je provozovatel vozidla povinen používat jej při jízdě po zpoplatněných pozemních komunikacích na území České republiky ve vozidle, které podléhá povinnosti platit mýtné. 

V rámci provozu systému elektronického mýtného jsou využívána elektronická zařízení, která v sobě integrují tři klíčové technologie:

 • satelitní GPS technologii pro určování polohy (zajišťuje sběr dat o využívání zpoplatněných pozemních komunikací),
 • GSM / GPRS technologii pro komunikaci v rámci mobilních sítí (slouží pro přenos dat mezi elektronickým zařízením a dalšími informačními systémy v rámci systému elektronického mýtného),
 • mikrovlnnou DSRC technologii pro komunikaci na krátké vzdálenosti (slouží ke kontrole plátců mýtného v rámci procesu kontroly výběru mýtného).

Elektronické zařízení Billien OBU 5051 má rozměry 145 x 92 x 40  mm (bez držáku) a hmotnost přibližně 290 g. Na čelní straně elektronického zařízení se nachází indikační prvky, čtyři ovládací tlačítka a světelné a zvukové signalizační prvky, které řidiči umožňují správně nastavit a používat elektronické zařízení. Nedílnou součástí tohoto elektronického zařízení je i jeho základní příslušenství určené pro instalaci do vozidla prostřednictvím cigaretového zapalovače.

Ve středové oblasti elektronického zařízení se nachází skupina barevně podsvícených symbolů, které mají za úkol indikovat řidiči:

 • stav zůstatku mýtného (prvek 6), 
 • stav baterie a externího napájení (prvek 7), 
 • aktuálně nastavený počet náprav (prvky 8, 9, 10).

Na elektronickém zařízení jsou čtyři tlačítka. Horní tlačítka (prvky 2 a 4) se používají pro přepínaní (rolování nahoru/dolů) mezi povolenými počty náprav pro registrovanou kategorii vozidla. Levé dolní tlačítko (prvek 3) zapíná/vypíná zvukovou signalizaci (pozn.: některé zvuky jsou nakonfigurované jako nevypínatelné, vzhledem k jejich důležitosti). Pravé dolní tlačítko (prvek 5) slouží pro manuální vyvolání komunikace.

Akusticky jsou signalizovány tyto stavy:

 • elektronické zařízení odpojené od externího napájení, 
 • nízký stav baterie, 
 • uzamčení elektronického zařízení,
 • přechody mezi stavy (např. přechod do spánku, aktivace nebo deaktivace elektronického zařízení atd.).

 Obrázek zařízení zde: https://mytocz.eu/sites/default/files/inline-images/OBU.png

Možnosti úhrady mýtného

Informace o platbách v režimu placení předem a režimu následného placení

Platby v režimu placení předem. Mýtné lze předplatit:

 • Na kterémkoli obchodním místě v hotovosti, platební kartou nebo tankovací kartou, 
 • Přes zákaznickou samoobsluhu platební kartou,
 • Přes mobilní aplikaci platební kartou,
 • Bankovním převodem na bankovní účet provozovatele systému vedený u ČNB.

Podmínkou pro vydání elektronického zařízení (palubní jednotky) je zaplacení kauce a předplacení mýtného v minimální výši 1 000 Kč. 

Platby v režimu následného placení

V režimu následného placení je mýtné hrazené v závislosti na typu dohody o podmínkách následného placení:

 • při dohodě o podmínkách následného placení s odloženou splatností hradí provozovatel vozidla mýtné bankovním převodem na bankovní účet provozovatele systému uvedený na faktuře;
 • při dohodě o podmínkách následného placení s platbou tankovací kartou hradí mýtné výstavce tankovací karty uvedený v dohodě. Provozovatel vozidla hradí mýtné pouze za mýtné transakce, které nebyly autorizovány výstavcem tankovací karty. Mýtné za neautorizované mýtné transakce hradí provozovatel vozidla bankovním převodem na bankovní účet provozovatele systému uvedený na faktuře.

Doplatek mýtného

Mýtné lze doplatit jak v režimu placení předem, tak i v režimu následného placení na kterémkoli obchodním místě v hotovosti, platební nebo tankovací kartou. Úhradu lze provést také prostřednictvím zákaznické samoobsluhy, a to platební kartou. Doplatek mýtného lze realizovat:

 • buď přímým doplacením v případě jízdy vozidla po zpoplatněných pozemních komunikacích bez elektronického zařízení nebo s nefunkčním elektronickým zařízením, nebo
 • prostřednictvím podání žádosti o doplacení mýtného v případě doplacení mýtného z jiného titulu než neexistujícího či nefunkčního elektronického zařízení. Doplatek mýtného je po vyřízení žádosti v režimu placení předem zúčtován vůči předplacenému mýtnému, v režimu následného placení je pak rozdíl vyúčtován ve faktuře.

Pokuty a doplatky mýtného

Přestupky

Řidič vozidla se v systému elektronického mýtného dopustí přestupku tím, že v rozporu s ustanovením § 22j zákona:

 • použije vozidlo, které není vybaveno funkčním elektronickým zařízením,
 • použije vozidlo, aniž by zadal do elektronického zařízení údaje umožňující stanovení mýtného nebo zadá tyto údaje chybně,
 • použije zpoplatněnou pozemní komunikaci vozidlem, které nebylo zaevidováno u provozovatele systému elektronického mýtného,
 • neuposlechne výzvy policisty nebo celníka, aby umožnil kontrolu funkčnosti elektronického zařízení a úhrady mýtného, nebo,
 • nakládá neoprávněně s elektronickým zařízením,
 • nezajistí úhradu mýtného.

Za výše uvedený přestupek lze uložit pokutu podle platné legislativy.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel vozidla v systému elektronického mýtného dopustí přestupku tím, že v rozporu s ustanovením § 22i zákona:

 • nezajistí zaevidování vozidla do systému elektronického mýtného a nenahlásí bez zbytečného odkladu změnu údajů potřebných k zaevidování,
 • nezajistí instalování zaevidovaného elektronického zařízení do vozidla,
 • nezajistí úhradu mýtného,
 • přikáže, dovolí nebo svěří řízení vozidla v systému elektronického mýtného, které není vybaveno funkčním elektronickým zařízením, po zpoplatněné pozemní komunikaci,
 • užije elektronické zařízení určené na konkrétní vozidlo a zaevidované v systému elektronického mýtného do jiného vozidla v systému elektronického mýtného, nebo
 • nepoučí řidiče jím provozovaných vozidel o způsobu nakládání s elektronickým zařízením a jeho užívání.

Za výše uvedené přestupky lze uložit pokutu podle platné legislativy.

Zdroj: https://mytocz.eu/cs

Poslední vydané

Poslech na cesty